top of page

NORDIC QUANTUM ENERGY OY:N ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

 

1 Rekisterinpitäjä


Rekisterin rekisterinpitäjä on NORDIC QUANTUM ENERGY OY (y-tunnus 3334493-4)


Rekisteriasioiden yhteyshenkilö on: Karita Kuntsi, tj.

NORDIC QUANTUM ENERGY OY
Tilkankatu 6 D, 00300 Helsinki
+358 50 5566861
info@nordicquantumenergy.com

 

2 Rekisterin nimi


Rekisterin nimi on NORDIC QUANTUM ENERGY OY:n asiakasrekisteri.

 

3 Tietosisältö rekisterissä
 

Seuraavat henkilötiedot näkyvät kaikista rekisterissä olevista henkilöistä:
 

 1. henkilön perusyhteystiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite;

 2. henkilön suoramarkkinointikiellot ja -luvat.

 

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen, asiakassuhteen hallinnointiin ja
kehittämiseen, palvelujen tarjoamiseen ja laskutukseen liittyen. Henkilötietoja käsitellään myös, jos
kyseessä on tuotepalautus tai reklamaatio sekä mahdollisten muiden vaatimusten selvittämisen
edellyttämissä tarkoituksissa.


Henkilötietoja käsitellään myös osana asiakkaille suunnatussa tiedotus- ja uutisointitarkoituksessa
ja markkinoinnissa, sekä suoramarkkinointiin ja sähköiseen suoramarkkinointiin liittyvissä
tarkoituksissa.


Asiakkaalla on oikeus kieltää hänelle kohdistettu suoramarkkinointi.
Rekisterinpitäjä käsittelee tietoja itse. Lisäksi rekisterinpitäjä hyödyntää henkilötietojen käsittelyssä
rekisterinpitäjän puolesta ja lukuun toimivia alihankkijoita.


5 Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:
 

 1. ksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaarekisteröity on antanut suostumu
  erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);

 2. käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on
  osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi
  rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);

 3. käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujentoteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).
  Rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas ja siksi Rekisterinpitäjän edellä mainittu oikeus perustuu
  rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan suhteeseen.
   

6 Sääntöjen mukaiset tietolähteet


Rekisteröitynyt henkilö on itse antanut henkilötietonsa.

Henkilötietojen päivitys Rekisterinpitäjän puolelta on mahdollinen lainsäädännön rajoissa, kun
päivitys liittyy rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn henkilön välisen asiakassuhteen toteuttamiseen ja
siihen liittyviin velvollisuuksiin.

 

7 Henkilötietojen vastaanottajat (vastaanottajaryhmät) sekä tietojen säännönmukaiset
luovutukset


Henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle


Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.


9 Henkilötietojen säilytysaika Rekisterissä


Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan ja siinä laajuudessa kuin kirjanpitolainsäädäntö vaatii.
Rekisteröityä henkilöä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä, kun Rekisteröidyllä Henkilöllä ei ole
ollut enää minimissään kuuteen vuoteen voimassa olevia tilauksia tai ostoja laskettuna
Rekisterinpitäjän tilikauden päättymisestä.
Rekisterinpitäjä huolehtii, että kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet, kuten epätarkat,
virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.


10 Rekisterin suojauksen periaatteet


Henkilötietoja sisältäviä sähköisiä aineistoja säilytetään palvelimella, johon on pääsy ainoastaan
nimetyillä ja tehtäviensä vuoksi pääsyyn valtuutetuilla henkilöillä.  Palvelin on suojattu
asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella.
Lainmukaisen käsittelyn luvalla vain tarpeelliset henkilöt, kuten esimerkiksi ajanvarausohjelman
tekniset tukihenkilöt pääsevät rekisterinpitäjän IT-järjestelmän lokitietoihin.
Rekisterinpitäjän työntekijät ja vapaaehtoiset ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta
ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.


11 Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

 1. oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään
  tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy
  henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat
  henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on
  luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen
  suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v)
  rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen
  oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa
  tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja
  ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15
  art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä
  lomakkeella;

 2. oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella
  ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

 3. oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat
  epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot
  täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin
  tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

 4. oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman
  aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin,
  joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa
  suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta;
  (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä
  perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa
  käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty
  lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen
  lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen
  noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

 5. oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää
  henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa
  rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja
  rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön
  rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn
  tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi,
  esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen
  käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen
  todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet
  (GDPR 18 art.);

 6. oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut
  rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa,
  ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä,
  jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan
  suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);

 7. oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien
  henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

 

Rekisteröity voi osoittaa hänen oikeuksiensa toteuttamista koskevat pyynnöt kohdassa 1 mainitulle
rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

bottom of page